www.dig1coin.se

Google Översätt

 

Vad är blockkedja?

Skräddarsydd för framtida bevis

Skräddarsydd för framtidsbestämda masstransaktioner kan OneCoin blockkedja utföra fler transaktioner än globala kreditkortsleverantörer.

OneCoins blockkedja består av varje transaktion, som någonsin utförts i OneCoin. Anonyma transaktioner är inte tillåtna och företaget följer strikt policy mot penningtvätt, som utför KYC-förfaranden i olika aspekter av sin verksamhet.

OneCoin är den första kryptovalutan, som lagrar KYC-dokument på dess blockkedja.

Blockkedja bygger på protokoll, som autentiserar, validerar och lagrar information i konsekventa, obrutna sekvenser, som gör systemet säkrare genom att eliminera försök till bedrägeri, duplicering och förfalskning.

På grund av sitt centraliserade system, liknar OneCoin blockkedjan inte en offentlig huvudbok, som blockkedjan hos decentraliserade kryptovalutor. Vi är stolta över, att vara det första kryptovaluta-företaget i branschen, som introducerade en månadsvis revision av dess blockkedja. Alla OneCoin blockkedja-revisionsrapporter har visat, att OneCoin blockkedjan är konsekvent och att antalet minskade mynt är äkta.

Blockkedjan

Blockkedja är en digital teknik, som registrerar och verifierar transaktioner. Blockkedja förändrar hur många branscher fungerar, inklusive finansmarknaderna. Det är ett nyckelverktyg för innovationer, särskilt kryptovalutor i allmänhet och i synnerhet OneCoin.

Ett säkert verktyg, som skapar kostnadseffektiva affärsnätverk, blockkedjans huvudbok kan följa och spåra allt av värde.

Den nya OneCoin blockkedjan är mycket kraftfull och kan hantera fler transaktioner än kreditkortsleverantörer. Den körs varje minut, vilket gör den valet för handlare, eftersom den lagrar användarnas KYC-dokument - en ny standard i kryptovalutaindustrin. 

OneCoin, utvinning, IPO, ICO och handel - en tidsresa!

♦ Processen för utvinning av OneCoin (mining) startade 19 jan, 2015.
♦ Lansering av ny, mer kraftfull blockkedjan startade 1 okt, 2016.
♦ För att utvinna ONE används poletter, s.k. tokens.
♦ Tokens betingar ett värde mellan 0,140 EUR till 0,300 EUR*.
♦ Tokens kan splitas (ger då dubbla mängden tokens). ONE kan inte splitas*.
♦ Ett block utvinns varje minut (var 60:e sekund), dygnet runt, året runt.
♦ Varje block utvinner totalt 50 000 ONE (konstant hastighet)**.
♦ Totalt utvinns idag 72 miljoner ONE per dygn (26,28 miljarder ONE per år).
♦ Totalt kommer man utvinna 120 miljarder ONE i den nya blockkedjan (maximerat).
♦ Det kommer ta totalt ca 4,5 år att utvinna alla OneCoin med nuvarande hastighet. Sista myntet kommer utvinnas 25 april, 2021 (teoretiskt).

Svårighetsgraden för utvinning bygger på principen; Ju fler tokens som tillförs systemet (gruvan), desto fler ONE utvinns (idag sker detta med konstant hastighet). Ju fler ONE som utvinns, desto högre blir svårighetsgraden (eftersom det blir mindre ONE kvar att utvinna), vilket ger ett högre pris/värde på ONE. Värdet sägs även från företagets sida öka, jämte tillgång och efterfrågan, genom användbarhet. Huruvida värdet de facto ökar genom företagets handelsplattform, DealShaker, går tyvärr idag inte att härleda.

* För att inte skapa inflation i systemet använder man sig av s.k. splitar. Detta innebär att antalet tokens dubbleras. När barometern för split uppnått 100% (sker i cykler) dubbleras antalet tokens. Barometern går samtidigt ned till 0% (tokens värdet går ned till sin lägsta nivå och så börjar man om). Man kan inte få obegränsat med splitar, utan bygger bl a på kampanjer, val av strategier samt kombinationer av utbildningspaket som medlem köper.

** 1 okt 2016 ersatte man den gamla blockkedjan, som skrotats, med en ny. Den gamla blockkedjan utvann 10 000 ONE var 10:e minut (1,44 miljoner per dygn) och totalt utvanns ~895 miljoner ONE under 621 dagar i drift. Vid sjösättning av den nya blockkedjan dubblerade man antalet mynt (som gåva från företaget) till samtliga registrerade medlemmar. Målet med den nya blockkedjan var, förutom ökningen av totala antalet utvunna ONE, att även fokusera på användbarhet (vilket ökar värdet på OneCoin). Detta då medlemmarna utvinner alla mynt och därmed initialt höll hårt i alla mynt. Först när valutan går publik kan myntet avyttras. Detta aviserades ut i början av 2017 och skulle pågå i ca 14-15 månader. Den 8 okt, 2018, var målet för att "gå publik", men IPO-processen har ställts in (bl a kommunicerats ut av företaget genom Frank Ricketts). Samtidigt som börsintroduktionen (IPO) omnämndes av företagets grundare, Dr Ruja Ignatova, ville företaget även öppna upp för handel samt skapa världens största reservvaluta. Tanken var att genom tillgång och efterfrågan samt användbarhet öppna upp för fler aktörer genom att låta valutan cirkulera.

Redan i början av 2017 var företagets tanke, att innevarande år skulle bli "köpmanåret". Lanseringen av handelsplattformen, DealShakeri februari 2017, blev ett första steg i denna process. Under sina första månader exekverades 7 miljoner deals (ca 85-100 000 per dag). I sept 2017 fanns ca 45 000 köpmän och ca 300 000 privata handlare registrerade i de +190 länder man verkar i. Under sina 10 första månader sägs 60 miljoner deals ha gjort avslut. Omsättningen för DealShaker sägs ha legat runt 1,8 miljarder EUR (2017), där +130 miljoner ONE bytte ägare (inga nyckeltal finns redovisade från företaget avseende EUR delen). I mitten av juli, 2018, uppnådde man 70 000 registrerade köpmän och drygt 360 000 individuella handlare. I nov 2018 var den den siffran 86 000 registrerade köpmän och 448 000 individuella handlare på DealShaker och ökar för varje dag. Idag sägs DealShaker finnas i 130 länder. För att snabba på processen för godkännande av köpmän och deals kommer en Franchisetagare utses för respektive land. Kopplad till denne kommer ett antal "subar" (underhuggare) utses som även äger rätt att godkänna deals på handelsplattformen. Man har vid flera tillfällen kommunicerat ut via nätverket att man kommer koppla upp nya DealShaker i början av oktober, 2018. Eftersom en del intrimning fortfarande görs är inget datum fastställt. En notis via gamla handelsplattformen aviserade att 31 okt skulle bli startdatum. Så blev det inte. Nu sägs att start sker i början av nov istället. Det ska även ha sagts att alla kommer kunna se det nya gränssnittet på en gång. Däremot kommer ovan nämnda Franchisetagare aviserars ut i omgångar. För Sverige och Norden gäller tidigast januari månad.

Under senare delen av 2018 (8 okt) var planen (se ovan), att valutan, OneCoin, skulle gå publik samt företaget eventuellt börsintroduceras (IPO) på en eller flera börser någonstans i Asien. Först då kunde valutahandel släppas på igen och som det sagts med valutorna ONE, EUR och USD. Xcoinx, som sedan början av 2017 befinner sig i viloläge, kommer eventuellt skrotas och ersättas med en ny, stabilare plattform. Samtal har även förts med externa, befintliga valutaplattformar (exchanges). Tidigast 8 jan, 2019, kan en eventuell valutahandel inledas i enlighet med utrullningsplanen för den ICO som initierades den 8 okt, 2018.

Eftersom IPO inte tycks bli av (företaget har dock inte kommunicerat ut detta officiellt till medlemmar än) har all fokus tills vidare lagts på handelsplattformen, DealShaker. Företaget riktade nämligen om verksamheten i början av 2018 efter den stora utredningen som inleddes av tyska åklagare tillsammans med bulgariska myndigheter. Man har nu skapat ett nytt "Management Team, Sofia". Om detta vet vi föga mer än att helt nya positioner tillsatts som ansvarar för verksamheten. Duncan som idag ansvarar för DealShaker och utbetalningar, Irina som i grunden är jurist och arbetat länge på föetaget samt Konstantin som verkar som officiell representant och som för övrigt är bror till ägaren. Många anställda valde sluta sin anställningar eller sparkades efter den stora utredningen i börjav av 2018. Styrkan har varit minimal och gjorde att man tappade mycket fart. Hela våren och sommaren gick åt att försöka upprätthålla verksamheten och få fart på saker och ting igen. Inte minst all teknik som påverkats, då den antingen konfiskerades, varit på vift eller uppgraderats. Flera tredjepartsaktörer påverkades. Personalrekrytering har skett och fortsätter successivt. Under tiden har nya IT-partners anlitats som bl a jobbar med nya DealShaker och andra verksamheter. Ny omorganisation inleddes under hösten 2018, vilket innebar att delar av verksamheten nu flyttats till London och Dubai såsom t-ex DealShaker. KYC ansvarar fro m hösten en extern aktör för (se nedan).

Xcoinx har inte nämnts mer sedan tjänsten stängdes ned av företaget i början av 2017 (under IPO-processen). De OFC som medlemmar kunde konvertera till vid två kampanjer 2017 (en på våren och en på hösten) från de ONE man utvunnit skulle lösas in mot aktier under början av okt, 2018 (IPO). Förutsatt att IPO inte blev av skulle företaget konvertera tillbaka alla OFC till ONE igen med % i kompensation under aktuell månad. Under oktober månad 2018 inledde företaget istället att inleda en ICO, en fund raising/ coin offering, där man mot medel (EUR, BTC och ETH) kan köpa OFC paket, som efter aktuell ICO kan växlas in mot ONE (coin) i omgångar. ICO erbjuds övriga intressenter (icke medlemmar i OneLife Network) under en 4 månaders period (start 8 okt, 2018, stopp 7 jan, 2019). Senast 8 jan, 2020, skall alla OFC vara inlösta. 

Tidigast den 8 jan, 2019, kan en eventuell valutahandel inledas förutsatt att sådana externa aktörer (exchange) finns på plats alternativt att man själv startar upp Xcoinx igen (internhandel). Som det nu verkar ämnar man initialt använda sig av nya DealShaker för att den vägen kunna avyttra myntet. Främst är det köpmän som kommer kunna "lösa in" sina ONE mot fiat valuta. Huruvida övriga medlemmar ges samma möjlighet finns inget uttalat om idag. Som betalmetod har PayPal implementerats i DealShaker. Man kommer föutom fiat valuta även acceptera andra kryptovalutor såsom t-ex Bitcoin och Ethereum.

Den 1 april, 2018, aviserade företaget att KYC-processen skulle optimeras. Bl a accepterar man numera körkort (tidigare accepterades bara pass, nationellt eller internationellt ID). Man sades även kunna komma att godkänna KYC på 48 tmmar. Tyvärr har  handläggningstiderna fortsatt vara långa hela våren och sommaren. För att kunna hantera alla KYC, som inneburit extremt långa handläggningstider för företaget och därigenom vållat stora bekymmer för medlemmar, har under hösten 2018 en extern partner anlitats som framgent kommer hantera alla KYC-processerna genom ny teknik bl a genom ansiktsigenkänning, Jumio

Senaste revidering 13 nov, 2018.

Forts följer...